งานสำรวจด้านการจราจรและการขนส่ง

ทำการรวบรวมข้อมูลด้านการจราจรและขนส่งและทบทวนการศึกษาที่ผ่านมา รวมถึงการสำรวจสภาพจราจรและนำเสนอผลการสำรวจข้อมูลด้านการจราจร ได้แก่ ข้อมูลปริมาณจราจร ข้อมูลจุดเริ่มต้นและจุดปลายทาง ข้อมูลความเร็ว เพื่อนำไปพัฒนาและปรับเทียบแบบจำลองการจราจรปีปัจจุบันและปีอนาคต โดยมีขั้นตอนการศึกษาด้านจราจรและขนส่งดังนี้

 • รวบรวมข้อมูลด้านการจราจรและขนส่งและทบทวนการศึกษาที่ผ่านมาเพื่อประกอบการวิเคราะห์
 • สำรวจสภาพจราจรและนำเสนอผลการสำรวจข้อมูลด้านการจราจร ได้แก่ ข้อมูลปริมาณจราจร ข้อมูลจุดเริ่มต้นและจุดปลายทาง ข้อมูลความเร็ว เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงสภาพจราจรในปัจจุบัน
 • พัฒนาแบบจำลองการจราจรปีปัจจุบัน ได้แก่ การจัดทำแบบจำลองโครงข่ายถนนปีปัจจุบัน การจัดทำการกระจายการเดินทางเบื้องต้นปีปัจจุบัน การจัดทำแบบจำลองการเกิดการเดินทาง การจัดทำแบบจำลองการกระจายการเดินทาง การปรับเทียบแบบจำลองปีปัจจุบัน
 • พัฒนาแบบจำลองจราจรปีอนาคต ได้แก่ การจัดทำแบบจำลองโครงข่ายถนนปีอนาคต การจัดทำการกระจายการเดินทางปีอนาคต ปริมาณจราจรที่เกิดขึ้นใหม่เนื่องจากความสะดวกในการเดินทาง และการแจกแจงการเดินทาง โดยจะทำการวิเคราะห์ทุกๆ 5 ปี
 • การสำรวจและรวบรวมข้อมูลด้านการจราจรและขนส่งจะแยกเป็น 4 ประเภท เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจปริมาณจราจรไปใช้ประโยชน์ในการหา Normal Traffic, Diversion Traffic และ Induce Traffic สำหรับการคาดการณ์ปริมาณจราจรในอนาคต โดยแต่ละประเภทการสำรวจมีวิธีการศึกษา ดังนี้

 • การสำรวจปริมาณจราจรบนช่วงถนน (Mid-Block Classified Counts: MB)
 • การสำรวจปริมาณจราจรบริเวณทางแยก (Turning Movement Count: TMC)
 • การสำรวจจุดต้นทางและปลายทางของการเดินทาง (O-D Survey)
 • การสำรวจความเร็วในการเดินทางบนโครงข่าย
 • การคาดการณ์ปริมาณจราจรในปีอนาคต

  ผลการคาดการณ์ปริมาณจราจรในพื้นที่ศึกษา

  กรณีที่ 1 กรณีฐาน ไม่มีโครงการก่อสร้างถนนฯ

  กรณีที่ 2 กรณีมีโครงการก่อสร้างถนนฯ

  กรณีที่ 3 กรกรณีมีโครงการก่อสร้างถนนฯ และมีโครงการ DSEZ

  หน่วยงานเจ้าของโครงการ

  สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)

     เลขที่ 123 ถนนวิภาวดี-รังสิต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

  0 2617 7676 0 2617 7683

  กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา

  บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (ด้านสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของประชาชน)

     เลขที่ 1/814 ซอยอัมพร หมู่ที่ 17 ตำบลตคูคต อำเภอลำลูกา จังหวัดปทุมธานี 12130

  0 2532 3623 0 2532 3566

  บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด (ด้านวิศวกรรม)

     เลขที่ 1199 อาคารปิยวรรณ ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไทย กรุงเทพมหานคร 10400

  0 2619 9931 0 2619 9932

  บริษัท พีเอสเค คอนซัลแตนท์ จำกัด (ด้านเศษฐกิจ สังคม งานจราจร)

     เลขที่ 1199 อาคารปิยวรรณ ชั้น 15 ห้อง 15 เอ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไทย กรุงเทพมหานคร 10400

  0 2617 0429 0 2617 0426