လမ္းအႏၱရာယ္ကင္းေရး ဒီဇိုင္း

အၾကံေပးသူမွ ယာဥ္မေတာ္တဆျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရာရိွသည့္ လမ္းဆံုမ်ား၊ က်ဥ္းေျမာင္းေသာလမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ ရွည္လ်ားေသာလမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ ကုန္းအတက္အဆင္းမတ္မ်ား စသည္တို႔အတြက္ အႏၱရာယ္ကင္းရန္ႏွင့္ စံခ်ိန္စံညြန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသြားမည္။ အေသးစိတ္ဒီဇိုင္းကို ေရဆြဲျပီး ဒီဇိုင္းရလဒ္မ်ားကို ေနာက္တဆင့္တိုးတက္မႈ အစီရင္ခံစာတြင္ တင္ျပသြားမည္။ အႏၱရာယ္ကင္းေရးအေျခအေနႏွင့္ပါတ္သက္၍ စိုးရိမ္မႈမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

 • အလ်ားလိုက္ႏွင့္ေဒါင္လိုက္လမ္း၏ ပထ၀ီအေနအထားအား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစျခင္း
  • လက္ရိွလမ္းမအ၀င္အား ျပန္လည္ညိွယူရန္ အၾကံေပးသူမွ စဥ္းစားထားသည္။ အစပိုင္းကို လက္ရိွ လမ္းဆံု ၂ ေနရာရိွ လမ္းအ၀င္ႏွင့္ကိုက္ညီရန္ လက္ရိွလမ္းေၾကာင္းကို အၾကံေပးသူမွ ျပန္လည္ညိွယူမည္။ ၄င္းေနရာမ်ားမွာ ဒီ၀ါဒဒါးကုန္းျမင့္ (STA. KM. 27 + 250 မွ STA. KM. 28 + 250 ထိ) ႏွင့္ စယ္ဒယ္ကုန္းျမင့္ (STA. KM. 49 + 700 မွ STA. KM. 50 + 850 ထိ)
  • အၾကံံေပးသူမွ ၁၀%ထက္ပိုမတ္ေသာ ဆင္ေခ်ေလ်ာအတက္အဆင္း (အထူးသျဖင့္ဆင္ငိုေတာင္) ရိွ ၄၅ ေနရာတြင္ တည့္မွတ္မႈေကြ႔မ်ားႏွင့္ အျမန္ႏႈန္းဒီဇိုင္းကိုျပန္လည္ညိွယူမည္။
 • မတ္ေစာက္ေသာ ေတာင္တက္လမ္းမ်ား၊ ေတာင္တက္ေကြ႔မ်ားတြင္ ကုန္တင္ယာဥ္မ်ားလြယ္ကူစြာတက္ဆင္းႏိုင္ရန္ႏွင့္ အျခားယာဥ္မ်ားအားေႏွာင့္ေနးမႈမရိွေစရန္ လမ္းေၾကာင္းပိုထည့္သြင္းေဖာက္လုပ္ရန္ အၾကံေပးသူမွ စဥ္းစားထားသည္။ ကုန္တင္ယာဥ္မ်ား အျမန္ႏႈန္းေလ်ာ့နဲသြားေသာေၾကာင့္ အျခားယာဥ္မ်ားေက်ာ္တက္သည့္အခါ ယာဥ္တိုက္မႈမ်ားမျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ရန္ ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ကုန္တင္ယာဥ္မ်ားအတြက္ လမ္းေၾကာင္းပိုမ်ားအား ၇ ေနရာတြင္ထည့္သြင္း ေဖာက္လုပ္သြားရန္ ဒီဇိုင္းဆြဲရန္ လိုသည္။
 • လမ္းေဘး သံေဘာင္အတား၊ ကြန္ကရိအတား စေသာလမ္းေဘးတစ္ေလ်ာက္ လိုအပ္ေသာေနရာမ်ားတြင္ အတားမ်ားထားရန္ႏွင့္ လမ္းညြန္ဆိုင္းဘုတ္မ်ားတပ္ဆင္ရန္၊
 • လမ္းစည္းမ်ဥ္းဆိုင္းဘုတ္မ်ား၊ သတိေပးဆိုင္းဘုတ္မ်ားႏွင့္ လမ္းညြႏ္ဆိုင္းဘုတ္မ်ားအား ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညြန္းအတိုင္း လိုအပ္သည့္ေနရမ်ားတြင္တပ္ဆင္ရန္၊
 • လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညြန္းအတိုင္း လမ္းေဘးတစ္ေလ်ာက္အမွတ္အသားမ်ား ဒီဇိုင္းမ်ားအတြက္ ထည့့္သြင္းစဥ္းစားရန္၊
 • စီမံကိန္းပိုင္ရွင္မ်ား

  Neighbouring Countries Economic Development Cooperation Agency (Public Organization) (NEDA)

     123 Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok 10900

  0 2617 7676 0 2617 7683

  စီမံကိန္းအၾကံေပး အဖြဲ

  INDEX International Group Co.,Ltd.

     1/814 Soi Amporn, Moo 17, Khu Khot Subdistrict, Lam Luk Ka District, Pathum Thani 12130

  0 2532 3623 0 2532 3566

  Decade Consultant Co.,Ltd.

     1199 Piyawan Building, Floor 8, Paholyothin Road, Sam Sen Nai Subdistrict, Phaya Thai District, Bangkok 10400

  0 2619 9931 0 2619 9932

  PSK Consultant Co.,Ltd.

     1199 Piyawan Building, Floor 15 Room15 A, Sam Sen Nai Subdistrict, Phaya Thai District, Bangkok 10400

  0 2617 0429 0 2617 0426