งานประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ที่ปรึกษาได้ดำเนินการจัดการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมทั้งหมด 2 ครั้ง ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 และวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุม One Stop Service Center (OSSC) Myanmar และได้มีการลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระดับหมู่บ้านเพิ่มเติมจำนวนทั้งสิ้น 23 หมู่บ้าน ครอบคลุมในรัศมี 500 เมตรจากแนวเส้นทางโครงการ รวม 16 หมู่บ้าน ตามแนวทางที่ได้มีการศึกษาไว้เดิมในรายงาน และนอกรัศมีการศึกษา 500 เมตร เพิ่มเติมอีก 7 หมู่บ้าน ได้แก่ Ka lone Htar Village, Ka Lalt Gyi Village, Ka Thoung Ni Village, Nyung Tone Village, Mying Kan Baw Village, Sain Plong Village and Kyant Mae Tong Village


หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)

   เลขที่ 123 ถนนวิภาวดี-รังสิต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

0 2617 7676 0 2617 7683

กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (ด้านสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของประชาชน)

   เลขที่ 1/814 ซอยอัมพร หมู่ที่ 17 ตำบลตคูคต อำเภอลำลูกา จังหวัดปทุมธานี 12130

0 2532 3623 0 2532 3566

บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด (ด้านวิศวกรรม)

   เลขที่ 1199 อาคารปิยวรรณ ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไทย กรุงเทพมหานคร 10400

0 2619 9931 0 2619 9932

บริษัท พีเอสเค คอนซัลแตนท์ จำกัด (ด้านเศษฐกิจ สังคม งานจราจร)

   เลขที่ 1199 อาคารปิยวรรณ ชั้น 15 ห้อง 15 เอ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไทย กรุงเทพมหานคร 10400

0 2617 0429 0 2617 0426