ที่ตั้งและลักษณะของโครงการ

พื้นที่ศึกษาโครงการจะศึกษาครอบคลุมพื้นที่ทั้งสองข้างทางตลอดแนวเส้นทาง มีจุดเริ่มต้นโครงการที่ กม. 18+500 ต่อจากถนนภายในโครงการนิคมอุตสาหกรรมทวาย เมียนมา และสิ้นสุดที่ กม. 156+500 บริเวณชายแดนไทย-เมียนมา ตำบลพุน้ำร้อน จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทางประมาณ 138 กิโลเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)

   เลขที่ 123 ถนนวิภาวดี-รังสิต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

0 2617 7676 0 2617 7683

กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (ด้านสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของประชาชน)

   เลขที่ 1/814 ซอยอัมพร หมู่ที่ 17 ตำบลตคูคต อำเภอลำลูกา จังหวัดปทุมธานี 12130

0 2532 3623 0 2532 3566

บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด (ด้านวิศวกรรม)

   เลขที่ 1199 อาคารปิยวรรณ ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไทย กรุงเทพมหานคร 10400

0 2619 9931 0 2619 9932

บริษัท พีเอสเค คอนซัลแตนท์ จำกัด (ด้านเศษฐกิจ สังคม งานจราจร)

   เลขที่ 1199 อาคารปิยวรรณ ชั้น 15 ห้อง 15 เอ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไทย กรุงเทพมหานคร 10400

0 2617 0429 0 2617 0426