စီမံကိန္း၏ တည္ေနရာႏွင့္ ၀ိေသသလကၡဏာမ်ား

အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားရန္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူပါ၀င္ျခင္းရိွရန္ နယ္ေျမေဒသအပိုင္းတို႔တြင္ လမ္းမတေလ်ာက္လံုး၏ ၀ဲယာတစ္ေလ်ာက္လံုးအား ေလ့လာသံုးသပ္သြားမည္။ သတ္မွတ္ ရည္ညြန္းခ်က္ TOR အရ စီမံကိန္းသည္ DSEZ အတြင္းရိွ လမ္းပိုင္း STA. 18 + 500 မွအစျပဳျပီး ထိုင္း-ျမန္မာ ႏိုင္ငံနယ္စပ္ ကန္ခ်နဘူရီခရိုင္ ဖူနမ္းရြန္းျမိဴ႕ရိွ STA 156 + 500 တြင္ဆံုးသည္။

စီမံကိန္းပိုင္ရွင္မ်ား

Neighbouring Countries Economic Development Cooperation Agency (Public Organization) (NEDA)

   123 Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok 10900

0 2617 7676 0 2617 7683

စီမံကိန္းအၾကံေပး အဖြဲ

INDEX International Group Co.,Ltd.

   1/814 Soi Amporn, Moo 17, Khu Khot Subdistrict, Lam Luk Ka District, Pathum Thani 12130

0 2532 3623 0 2532 3566

Decade Consultant Co.,Ltd.

   1199 Piyawan Building, Floor 8, Paholyothin Road, Sam Sen Nai Subdistrict, Phaya Thai District, Bangkok 10400

0 2619 9931 0 2619 9932

PSK Consultant Co.,Ltd.

   1199 Piyawan Building, Floor 15 Room15 A, Sam Sen Nai Subdistrict, Phaya Thai District, Bangkok 10400

0 2617 0429 0 2617 0426