• Slide 1
  • Slide 1
  • Slide 1
  • Slide 1
  • Slide 1
  • Slide 1
  • Slide 1
  • Slide 1
  • Slide 1

ความเป็นมาของโครงการ

ถนนสองช่องทางเชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย – เมียนมา เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นแม่บทการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งของอาเชียน (ASEAN Connectivity) ที่สนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาความเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS Southern Economic Corridor : SEC)  ดูเพิ่มเติม

ที่ตั้งและลักษณะของโครงการ

พื้นที่ศึกษาโครงการจะศึกษาครอบคลุมพื้นที่ทั้งสองข้างทางตลอดแนวเส้นทาง มีจุดเริ่มต้นโครงการที่ กม. 18+500 ต่อจากถนนภายในโครงการนิคมอุตสาหกรรมทวาย เมียนมา และสิ้นสุดที่ กม. 156+500 บริเวณชายแดนไทย-เมียนมา ตำบลพุน้ำร้อน จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทางประมาณ 138 กิโลเมตร  ดูเพิ่มเติม

รวบรวมและทบทวนเอกสาร รายงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการนี้จะดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ และจากพื้นที่ของโครงการ ทั้งในส่วนข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม พื้นที่มีศักยภาพของโครงการ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศไทยและเมียนมา ข้อมูลด้านประชากร จำนวนรถจดทะเบียน ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สถิติอุบัติเหตุ และสถิติการท่องเที่ยว เป็นต้น ตลอดจนทบทวนผลการสำรวจออกแบบรายละเอียดของโครงการถนนสองช่องทางฯ  ดูเพิ่มเติม

งานสำรวจด้านการจราจรและการขนส่ง

รวบรวมข้อมูลด้านการจราจรและขนส่งและทบทวนการศึกษาที่ผ่านมา รวมถึงการสำรวจสภาพจราจรและนำเสนอผลการสำรวจข้อมูลด้านการจราจร ได้แก่ ข้อมูลปริมาณจราจร ข้อมูลจุดเริ่มต้นและจุดปลายทาง ข้อมูลความเร็ว เพื่อนำไปพัฒนาและปรับเทียบแบบจำลองการจราจรปีปัจจุบันและปีอนาคต  ดูเพิ่มเติม

งานศึกษาทางด้านวิศวกรรม

งานศึกษาด้านวิศวกรรมประกอบด้วยงานทั้งหมด 11 ส่วน โดยที่ปรึกษาได้แบ่งการดำเนินงาน เป็น 3 ขั้นตอนดังนี้  ดูเพิ่มเติม

งานจัดทำเอกสารประกวดราคา

จัดทำเอกสารประกวดราคาประกอบกับการพิจารณาแบบรายละเอียดเดิมและ/หรือ แบบรายละเอียดที่จัดทำขึ้นมาใหม่ เพื่อใช้สำหรับการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยคำนึงถึงมาตรฐานสากลใช้อยู่ ซึ่งประกอบด้วยเอกสารต่างๆ  ดูเพิ่มเติม

การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

งานสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการปรับปรุงถนนสองช่องทางฯ ซึ่งการพัฒนาโครงการอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนบริเวณพื้นที่โครงการได้ ดังนั้น จึงศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งจะอยู่ในลักษณะของ Initial Environmental Examination (IEE) หรือการปรับปรุงรายงาน EIA ฉบับเดิมเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี ภายใต้กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องของเมียนมา  ดูเพิ่มเติม

การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้โครงการปรับปรุงถนนสองช่องทาง เชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย – เมียนมา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นกระบวนการที่จัดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสแสดงทัศนะ แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น รวมถึงเป็นการสร้างฉันทามติ โดยมีกิจกรรมในการดำเนินงาน  ดูเพิ่มเติม

ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาปฏิบัติงานทั้งสิ้น 8 เดือน (240 วัน) โดยมีรายละเอียดผลการศึกษาดังรูป

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

หรือ สพพ. มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Neighbouring Countries Economic Development Cooperation Agency (Public Organization) เรียกสั้นๆ NEDA ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 39 ก ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2548 ซึ่งพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว ประกอบด้วย 7 หมวด 54 มาตรา และ 1 บทเฉพาะกาลดังนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

สพพ. ร่วมประชุม ครม.ตะนาวศรี เมียนมาฯ

พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) และคณะผู้แทนจากกระทรวงการก่อสร้าง (Ministry of Construction) นำโดย H.E. U Hla Tun Oo, Deputy Director General, Department of Highway ได้เข้าร่วมประชุมกับ H.E. U Myint Maung, Chief Minister, Tanintharyi Regional Government และคณะรัฐมนตรีตะนาวศรี ซึ่งเป็นรัฐบาลท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบโครงการปรับปรุงถนนสองช่องทางเชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย-เมียนมา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (เมียนมา) เพื่อรายงานความคืบหน้าโครงการ และบรรยายสรุปร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report) งานสำรวจและออกแบบโครงการปรับปรุงถนนสองช่องทางเชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย-เมียนมา ณ สำนักงานคณะรัฐมนตรีตะนาวศรี เมืองทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562

สพพ. ร่วมสำรวจเส้นทางและความคืบหน้า คก.ปรับปรุงถนนสองช่องทางฯ

พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) ได้ร่วมสำรวจเส้นทาง และพิจารณาตำแหน่งทางข้ามของสัตว์ป่า (Wildlife Crossing) ตลอดจนความคืบหน้าของงานศึกษาและออกแบบโครงการปรับปรุงถนนสองช่องทางเชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย-เมียนมา ร่วมกับผู้แทนกระทรวงการก่อสร้าง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา นำโดย H.E. U Hla Tun Oo, Deputy Director General, Department of Highway และผู้แทน World Wildlife Fund (WWF) ณ เมืองทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562

การประชุมตรวจรับร่างรายงานฯ ฉบับสุดท้าย

team img

การประชุมตรวจรับร่างรายงานฯ ฉบับสุดท้าย

team img

Director General (DOH)

U Ohn Lwin

team img

รองผู้อำนวยการ (NEDA)

พันเอก ศรัณยู วิริยเวชกุล

team img

การนำเสนอรายงาน

การประชุมตรวจรับร่างรายงานฯ ฉบับสุดท้าย

team img

กรุงเนปิดอร์

การประชุมตรวจรับร่างรายงานฯ ฉบับสุดท้าย

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ภาพกิจกรรมต่างๆ

portfolio img

ที่ปรึกษาเข้าหารือ นายบุญชู วิวัฒนาทร ประธานหอการค้า จังหวัดกาญจนบุรี

portfolio img

ที่ปรึกษาเข้าหารือกับองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (World Wide Fund for Nature ; WWF)

portfolio img

WWF ได้เชิญ สพพ. และที่ปรึกษาเข้าร่วม Workshop การดำเนินการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ

portfolio img

ประชุมตรวจรับรายงานเบื้องต้น

portfolio img

ประชุมตรวจรับรายงานเบื้องต้น

portfolio img

ประชุมตรวจรับรายงานเบื้องต้น

portfolio img

ประชุมตรวจรับรายงานเบื้องต้น

portfolio img

ประชุมตรวจรับรายงานเบื้องต้น

portfolio img

การประชุมตรวจรับร่างรายงานฯ ฉบับสุดท้าย

portfolio img

การประชุมตรวจรับร่างรายงานฯ ฉบับสุดท้าย

portfolio img

การประชุมตรวจรับร่างรายงานฯ ฉบับสุดท้าย

portfolio img

การประชุมตรวจรับร่างรายงานฯ ฉบับสุดท้าย

portfolio img

การประชุมตรวจรับรายงานฯ ฉบับสุดท้าย

portfolio img

การประชุมตรวจรับรายงานฯ ฉบับสุดท้าย

portfolio img

การประชุมตรวจรับรายงานฯ ฉบับสุดท้าย

portfolio img

การประชุมตรวจรับรายงานฯ ฉบับสุดท้าย

portfolio img

การประชุมตรวจรับรายงานฯ ฉบับสุดท้าย

portfolio img

การประชุมตรวจรับรายงานฯ ฉบับสุดท้าย

portfolio img

Survey Route

portfolio img

Survey Route

portfolio img

Survey Route

portfolio img

Survey Route

portfolio img

Survey Route

portfolio img

Survey Route

portfolio img

สำรวจพื้นที่โครงการ ครั้งที่ 1 ร่วมกับเจ้าหน้าที่เมียนมา โดยมีตัวแทนจากฝ่ายเมียนมาร่วมสำรวจแนวเส้นทาง

portfolio img

สำรวจพื้นที่โครงการ ครั้งที่ 2 กรรมการ สพพ. เมียนมา และที่ปรึกษา

portfolio img

สำรวจพื้นที่โครงการ ครั้งที่ 2 กรรมการ สพพ. เมียนมา และที่ปรึกษา

portfolio img

การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1

portfolio img

การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1

portfolio img

การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1

portfolio img

การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1

portfolio img

การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1

portfolio img

การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1

portfolio img

การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1

portfolio img

การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1

portfolio img

การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1

portfolio img

การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1

portfolio img

การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1

portfolio img

การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1

portfolio img

การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1

portfolio img

การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1

portfolio img

การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2

portfolio img

การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2

portfolio img

การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2

portfolio img

การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2

portfolio img

การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2

portfolio img

การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2

portfolio img

การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2

portfolio img

การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2

portfolio img

การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2

portfolio img

การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2

portfolio img

การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2

portfolio img

การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2

portfolio img

การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2

portfolio img

การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2

portfolio img

การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2

portfolio img

การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2

portfolio img

การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2

portfolio img

การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2

portfolio img

การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2

portfolio img

Meeting with community leaders at Myitta village On 15 May 2019

portfolio img

Explain project information to villagers at Myitta village on 15 May 2019

portfolio img

Explain project information to community leaders at Hti Hkee village on 15 May 2019

portfolio img

Explain project information to villagers at Hti Khee village on 17 May 2019

portfolio img

Explain project information to community leaders at TA Laing YA village on 17 May 2019

portfolio img

Meet the leaders of Gad Tra Khee village on 17 May 2019

portfolio img

Small group meetings at Ka lone Htar Village, Dauk Lauk Village, Tha Loat Htar Village, Pa Dao Geon Village, On 30 August 2019 at the village hall with 32 attendants

portfolio img

Small group meetings at Ka lone Htar Village, Dauk Lauk Village, Tha Loat Htar Village, Pa Dao Geon Village, On 30 August 2019 at the village hall with 32 attendants

portfolio img

Small group meeting at Ye Bouk Village on 30 August 2019 at the village hall with 25 attendants

portfolio img

Small group meeting at Ye Bouk Village on 30 August 2019 at the village hall with 25 attendants

portfolio img

Small group meeting at Ye Bouk Village on 30 August 2019 at the village hall with 25 attendants

portfolio img

Small group meeting at Ye Bouk Village on 30 August 2019 at the village hall with 25 attendants

portfolio img

Meet community leader of Tha Khat Done Village on 31 August 2019 at the leader’s office

portfolio img

Meet the leader of Sin Byu Daing Village on 31 August 2019 at the leader’s office

portfolio img

Small groups meeetings at Byu Chaung Village, Pyin Tha Daw Village, Taung Thone Long Village , Ka Lalt Gyi Village, Ka Thoung Ni Village, Myitta Village, Nyung Tone Village, Mying Kan Baw Village, Sain Plong Village, Kyant Mae Tong Village on 31 August 2019 at the village hall with 42 attendants

portfolio img

Small groups meeetings at Byu Chaung Village, Pyin Tha Daw Village, Taung Thone Long Village , Ka Lalt Gyi Village, Ka Thoung Ni Village, Myitta Village, Nyung Tone Village, Mying Kan Baw Village, Sain Plong Village, Kyant Mae Tong Village on 31 August 2019 at the village hall with 42 attendants

portfolio img

Meet the leader of Gad Tra Khee Village On 1 September 2019 at the leader’s office

portfolio img

Meet the leader of Va Do Village, La or Village On 1 September 2019 at the leader’s office

portfolio img

Small group meetings at Hti Khee Village, Amu Village on 1 September 2019 with 10 attendants

portfolio img

Small group meetings at Hti Khee Village, Amu Village on 1 September 2019 with 10 attendants

portfolio img

สำรวจปริมาณจราจร

portfolio img

สำรวจปริมาณจราจร

portfolio img

สำรวจปริมาณจราจร

portfolio img

สำรวจปริมาณจราจร

portfolio img

สำรวจปริมาณจราจร

portfolio img

สำรวจปริมาณจราจร

portfolio img

สำรวจภูมิประเทศ และภาพถ่ายทางอากาศ

portfolio img

สำรวจภูมิประเทศ และภาพถ่ายทางอากาศ

portfolio img

สำรวจภูมิประเทศ และภาพถ่ายทางอากาศ

portfolio img

สำรวจภูมิประเทศ และภาพถ่ายทางอากาศ

portfolio img

สำรวจภูมิประเทศ และภาพถ่ายทางอากาศ

portfolio img

สำรวจภูมิประเทศ และภาพถ่ายทางอากาศ

portfolio img

สำรวจธรณีวิทยาและแหล่งวัสดุ

portfolio img

สำรวจธรณีวิทยาและแหล่งวัสดุ

portfolio img

สำรวจธรณีวิทยาและแหล่งวัสดุ

portfolio img

สำรวจธรณีวิทยาและแหล่งวัสดุ

portfolio img

สำรวจธรณีวิทยาและแหล่งวัสดุ

portfolio img

สำรวจธรณีวิทยาและแหล่งวัสดุ

portfolio img

สำรวจหมุดหลักฐาน GPS

portfolio img

สำรวจหมุดหลักฐาน GPS

portfolio img

สำรวจหมุดหลักฐาน GPS

portfolio img

สำรวจหมุดหลักฐาน GPS

portfolio img

สำรวจหมุดหลักฐาน GPS

portfolio img

สำรวจหมุดหลักฐาน GPS

portfolio img

สำรวจหมุดหลักฐาน GPS

portfolio img

สำรวจหมุดหลักฐาน GPS

portfolio img

สำรวจหมุดหลักฐาน GPS

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)

   เลขที่ 123 ถนนวิภาวดี-รังสิต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

0 2617 7676 0 2617 7683

กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (ด้านสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของประชาชน)

   เลขที่ 1/814 ซอยอัมพร หมู่ที่ 17 ตำบลตคูคต อำเภอลำลูกา จังหวัดปทุมธานี 12130

0 2532 3623 0 2532 3566

บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด (ด้านวิศวกรรม)

   เลขที่ 1199 อาคารปิยวรรณ ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไทย กรุงเทพมหานคร 10400

0 2619 9931 0 2619 9932

บริษัท พีเอสเค คอนซัลแตนท์ จำกัด (ด้านเศษฐกิจ สังคม งานจราจร)

   เลขที่ 1199 อาคารปิยวรรณ ชั้น 15 ห้อง 15 เอ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไทย กรุงเทพมหานคร 10400

0 2617 0429 0 2617 0426
Number of Visitors