• Slide 1
  • Slide 1
  • Slide 1
  • Slide 1
  • Slide 1
  • Slide 1
  • Slide 1
  • Slide 1
  • Slide 1

စီမံကိန္း ေနာက္ခံသမိုင္း

ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္(DSEZ)ႏွင့္ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ အၾကားဆက္သြယ္သည့္ ႏွစ္လမ္းသြားလမ္းမ်ား သည္ ထ စီမံကိန္း ေနာက္ခံသမိုင္းား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းႏွင့္ စီမံကိန္းနယ္ေျမမ်ား၏ တစ္စိပ္တစ္ပိုင္းျဖစ္သည္။ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ GMS ၏ ေတာင္ပိုင္းစီးပြားေရးစၾကံန္ကို ခ်ိတ္ဆက္အေထာက္အပံ့ျပဳမည့္ ASEAN အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား ခ်ိတ္ဆက္ေရး အထူးစီမံခ်က္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ ကမၻာ့အေရွ႕ႏွင့္  ဆက်ဖတ်ရန်..

စီမံကိန္း၏ တည္ေနရာႏွင့္ ၀ိေသသလကၡဏာမ်ား

အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားရန္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူပါ၀င္ျခင္းရိွရန္ နယ္ေျမေဒသအပိုင္းတို႔တြင္ လမ္းမတေလ်ာက္လံုး၏ ၀ဲယာတစ္ေလ်ာက္လံုးအား ေလ့လာသံုးသပ္သြားမည္။  ဆက်ဖတ်ရန်..

စီမံကိန္းႏွင့္ပါတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား စုစည္းျခင္း/ႏွစ္လမ္းသြားလမ္းမ

စီမံကိန္း ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္နယ္ေျမ၏ လူမႈ - စီးပြားေရးအခ်က္အလက္မ်ားအပါအ၀င္ ေလ့လာမႈဧရိယာႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ထိုင္းႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔၏ အမ်ိဳးသားနည္းဗ်ဴဟာမ်ား၊ လူဦးေရကိန္းဂဏန္း၊ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အရည္အတြက္၊ စီးပြားေရးအခ်က္အလက္မ်ား၊ ယာဥ္မေတာ္တဆထိခိုက္မႈ အခ်က္အလက္၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အခ်က္အလက္မ်ား၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ စသည္တို႔အျပင္ နယ္ေျျမေဒသ ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္၊ ႏွင့္ စီမံကိန္း၏ တန္ဖိုးတိုးးပြားေစမည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားတို႔ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုစည္းမည္။ ထို႔အျပင္ ဤစာပိုဒ္တြင္ အခ်က္အလက္ကို ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္သျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေကာက္ခံထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ၃ အုပ္စု ခြဲထားသည္။  ဆက်ဖတ်ရန်..

ယာဥ္အသြားအလာႏွင့္ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး တိုင္းတာျခင္းလုပ္ငန္း

ဤစီမံကိန္းတြင္ ယာဥ္အသြားအလာႏွင့္ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူမည္။ ယာဥ္အသြားအလာတိုင္းတာမႈႏွင့္အတူ ယခင္စစ္တမ္းကို ျပန္လည္ေလ့လာျပီး ယာဥ္သြားလာမႈႏူန္းထား၊ အစႏွင့္အဆံုးေနရာရိွ ကိန္းဂဏန္းမ်ား၊ ယာဥ္သြားလာမႈအျမန္ႏႈန္း စေသာလက္ရိွစစ္တမ္းတို႔အား ေကာက္ယူျပီး ေအာက္ပါ ယာဥ္အသြားအလာႏွင့္ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ လက္ရိွႏွင့္လာမည့္ႏွစ္မ်ား၏ ယာဥ္အသြားအလာပံုစံကို ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာသြားမည္။  ဆက်ဖတ်ရန်..

အင္ဂ်င္နီယာပိုင္းဆိုင္ရာ ေလ့လာမႈ

အင္ဂ်င္နီယာပိုင္းဆုိင္ရာေလ့လာမႈတြင္ အပိုင္း ၁၁ ပိုင္းပါ၀င္သည္။ အၾကံေပးသူမွ ၄င္းအပိုုင္း ၁၁ ပိုင္းကို ေအာက္ပါအတိုင္း ၃ ဆင့္ခြဲျခားထားသည္။  ဆက်ဖတ်ရန်..

လမ္းအႏၱရာယ္ကင္းေရး ဒီဇိုင္း

အၾကံေပးသူမွ ယာဥ္မေတာ္တဆျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရာရိွသည့္ လမ္းဆံုမ်ား၊ က်ဥ္းေျမာင္းေသာလမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ ရွည္လ်ားေသာလမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ ကုန္းအတက္အဆင္းမတ္မ်ား စသည္တို႔အတြက္ အႏၱရာယ္ကင္းရန္ႏွင့္ စံခ်ိန္စံညြန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသြားမည္။ အေသးစိတ္ဒီဇိုင္းကို ေရဆြဲျပီး ဒီဇိုင္းရလဒ္မ်ားကို ေနာက္တဆင့္တိုးတက္မႈ အစီရင္ခံစာတြင္ တင္ျပသြားမည္။ အႏၱရာယ္ကင္းေရးအေျခအေနႏွင့္ပါတ္သက္၍ စိုးရိမ္မႈမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။  ဆက်ဖတ်ရန်..

သဘာ၀ပါတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ပါတ္သက္ေသာ ေလ့လာမႈ

စစ္တမ္းႏွင့္ ႏွစ္လမ္းသြားပိုမိုေကာင္းမြန္ေရး အေသးစိတ္ဒီဇိုင္းမ်ားအရ စီမံကိန္းဧရိယာနယ္ေျမရိွ သဘာ၀ပါတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားကို ထိခိုက္မႈ ရိွႏိုင္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ကနဦးသဘာ၀ပါတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ စစ္ေဆးမႈ INITIAL ENVIRONMENTAL EXAMINATION (IEE) သို႔မဟုတ္ မူလပါတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္ျခင္းအကဲျဖစ္မႈ ORIGINAL ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (EIA) REPORT IMPROVEMENT တို႔ကိုေလ့လာသြားမည္။  ဆက်ဖတ်ရန်..

ျပည္သူလူထုဆက္ဆံေရးႏွင့္ ျပည္သူမ်ားပါ၀င္မႈ

ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံဘက္ရိွ ႏွစ္လမး္သြားလမ္းမ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရး စီမံကိန္းေအာက္တြင္ ေယ်ဘူရသေဘာထားရယူျခင္းအပါအ၀င္ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွမည့္သူမ်ားအားလံုး မိမိတို႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ပါတ္သက္သည့္ အျမင္မ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ သေဘာထားတို႔အား တင္ျပနိုင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားပါ၀င္သည္။ ၄င္းအစီအစဥ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

နူးညံ့သောစာရွက်စာတမ်းအဘိတ်

ဤသည်မှာစီမံကိန်းကန်ထရိုက်တာ၏ရွေးချယ်ရေးများအတွက်လေလံစာရွက်စာတမ်းများပြင်ဆင်မည်ပါလိမ့်မယ်။ အကောင့်ထဲသို့နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများယူခြင်း။ အနည်းဆုံးအောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများပါဝင်သည်:  ဆက်ဖတ်ရန်..

About us

အိမ္နီျခင္းႏိုင္ငံမ်ား စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေအဂ်င္စီ (ျပည္သူပိုင္အဖြဲ႔အစည္း)

Neighbouring Countries Economic Development Cooperation Agency (Public Organization) or NEDA was established on 17 May 2005 under the Royal Decree on Establishment of Neighbouring Countries Economic Development Cooperation Agency (Public Organization), B.E. 2548, announced in the Royal Thai Government Gazette, Volume 122, Part 39A, dated 16 May 2005. The Royal Thai Government Gazette consists of seven sections, 54 articles, and one transitory provision as follows:

သတင်း & ပါဝင်လာခြင်

NEDA participates in the conference

with Tanao-Sri cabinet in Myanmar

Senior Colonel Saranyu Viriyavejakul, D.Sc., Vice President of Neighbouring Countries Economic Development Cooperation Agency (NEDA) and the representatives from Ministry of Construction led by H.E. U Hla Tun Oo, Deputy Director General, Department of Highway participated in the conference with H.E. U Myint Maung, Chief Minister, Tanintharyi Regional Government and the Tanao-Sri cabinet, the local government in the area who are responsible for Two-Lane Road Improvement Project connecting Dawei Special Economic Zone and Thai-Myanmar boarder. The conference aimed to report the project progress and brief the Draft Final Report of the Survey and Design of Two-Lane Road Improvement Project connecting Dawei Special Economic Zone and Thai-Myanmar boarder at the Office of Tanao-Sri Ministers, Dawei, The Republic of the Union of Myanmar on 28th August 2019.

NEDA takes part in a route survey and the progress

of the two-lane road improvement project

Senior Colonel Saranyu Viriyavejakul, D.Sc., Vice President of Neighbouring Countries Economic Development Cooperation Agency (NEDA) took part in a route survey and consideration of Wildlife Crossing position including the progress of the study and design of two-lane road improvement project connecting Dawei Special Economic Zone and Thai-Myanmar boarder, with the representatives from Myanmar’s Ministry of Construction led by H.E. U Hla Tun Oo, Deputy Director General, Department of Highway and the representatives from World Wildlife Fund (WWF), at Dawai, Republic of the Union of Myanmar on 29th August 2019.

မူကြမ်းနောက်ဆုံးအစီရင်ခံစာအစည်းအဝေး

team img

မူကြမ်းနောက်ဆုံးအစီရင်ခံစာအစည်းအဝေး

team img

Director General (DOH)

U Ohn Lwin

team img

Vice president of NEDA

Senior Colonel SaranyuViriyavejakul, D.Sc.

team img

Presentation

မူကြမ်းနောက်ဆုံးအစီရင်ခံစာအစည်းအဝေး

team img

နေပြည်တော်

မူကြမ်းနောက်ဆုံးအစီရင်ခံစာအစည်းအဝေး

မြန်မာ

ပြခန်

portfolio img

စတင်ဖွဲ့စည်းအစီရင်ခံစာအစည်းအဝေ

portfolio img

စတင်ဖွဲ့စည်းအစီရင်ခံစာအစည်းအဝေ

portfolio img

စတင်ဖွဲ့စည်းအစီရင်ခံစာအစည်းအဝေ

portfolio img

စတင်ဖွဲ့စည်းအစီရင်ခံစာအစည်းအဝေ

portfolio img

စတင်ဖွဲ့စည်းအစီရင်ခံစာအစည်းအဝေ

portfolio img

မူကြမ်းနောက်ဆုံးအစီရင်ခံစာအစည်းအဝေး

portfolio img

မူကြမ်းနောက်ဆုံးအစီရင်ခံစာအစည်းအဝေး

portfolio img

မူကြမ်းနောက်ဆုံးအစီရင်ခံစာအစည်းအဝေး

portfolio img

မူကြမ်းနောက်ဆုံးအစီရင်ခံစာအစည်းအဝေး

portfolio img

လမ်းကြောင်းစစ်တမ်

portfolio img

လမ်းကြောင်းစစ်တမ်

portfolio img

လမ်းကြောင်းစစ်တမ်

portfolio img

လမ်းကြောင်းစစ်တမ်

portfolio img

လမ်းကြောင်းစစ်တမ်

portfolio img

လမ်းကြောင်းစစ်တမ်

portfolio img

အစည်းအဝေ I

portfolio img

အစည်းအဝေ I

portfolio img

အစည်းအဝေ I

portfolio img

အစည်းအဝေ I

portfolio img

အစည်းအဝေ I

portfolio img

အစည်းအဝေ I

portfolio img

အစည်းအဝေ I

portfolio img

အစည်းအဝေ I

portfolio img

အစည်းအဝေ I

portfolio img

အစည်းအဝေ I

portfolio img

အစည်းအဝေ I

portfolio img

အစည်းအဝေ I

portfolio img

အစည်းအဝေ I

portfolio img

အစည်းအဝေ I

portfolio img

အစည်းအဝေ II

portfolio img

အစည်းအဝေ II

portfolio img

အစည်းအဝေ II

portfolio img

အစည်းအဝေ II

portfolio img

အစည်းအဝေ II

portfolio img

အစည်းအဝေ II

portfolio img

အစည်းအဝေ II

portfolio img

အစည်းအဝေ II

portfolio img

အစည်းအဝေ II

portfolio img

အစည်းအဝေ II

portfolio img

အစည်းအဝေ II

portfolio img

အစည်းအဝေ II

portfolio img

အစည်းအဝေ II

portfolio img

အစည်းအဝေ II

portfolio img

အစည်းအဝေ II

portfolio img

အစည်းအဝေ II

portfolio img

အစည်းအဝေ II

portfolio img

အစည်းအဝေ II

portfolio img

အစည်းအဝေ II

portfolio img

Meeting with community leaders at Myitta village On 15 May 2019

portfolio img

Explain project information to villagers at Myitta village on 15 May 2019

portfolio img

Explain project information to community leaders at Hti Hkee village on 15 May 2019

portfolio img

Explain project information to villagers at Hti Khee village on 17 May 2019

portfolio img

Explain project information to community leaders at TA Laing YA village on 17 May 2019

portfolio img

Meet the leaders of Gad Tra Khee village on 17 May 2019

portfolio img

Small group meetings at Ka lone Htar Village, Dauk Lauk Village, Tha Loat Htar Village, Pa Dao Geon Village, On 30 August 2019 at the village hall with 32 attendants

portfolio img

Small group meetings at Ka lone Htar Village, Dauk Lauk Village, Tha Loat Htar Village, Pa Dao Geon Village, On 30 August 2019 at the village hall with 32 attendants

portfolio img

Small group meeting at Ye Bouk Village on 30 August 2019 at the village hall with 25 attendants

portfolio img

Small group meeting at Ye Bouk Village on 30 August 2019 at the village hall with 25 attendants

portfolio img

Small group meeting at Ye Bouk Village on 30 August 2019 at the village hall with 25 attendants

portfolio img

Small group meeting at Ye Bouk Village on 30 August 2019 at the village hall with 25 attendants

portfolio img

Meet community leader of Tha Khat Done Village on 31 August 2019 at the leader’s office

portfolio img

Meet the leader of Sin Byu Daing Village on 31 August 2019 at the leader’s office

portfolio img

Small groups meeetings at Byu Chaung Village, Pyin Tha Daw Village, Taung Thone Long Village , Ka Lalt Gyi Village, Ka Thoung Ni Village, Myitta Village, Nyung Tone Village, Mying Kan Baw Village, Sain Plong Village, Kyant Mae Tong Village on 31 August 2019 at the village hall with 42 attendants

portfolio img

Small groups meeetings at Byu Chaung Village, Pyin Tha Daw Village, Taung Thone Long Village , Ka Lalt Gyi Village, Ka Thoung Ni Village, Myitta Village, Nyung Tone Village, Mying Kan Baw Village, Sain Plong Village, Kyant Mae Tong Village on 31 August 2019 at the village hall with 42 attendants

portfolio img

Meet the leader of Gad Tra Khee Village On 1 September 2019 at the leader’s office

portfolio img

Meet the leader of Va Do Village, La or Village On 1 September 2019 at the leader’s office

portfolio img

Small group meetings at Hti Khee Village, Amu Village on 1 September 2019 with 10 attendants

portfolio img

Small group meetings at Hti Khee Village, Amu Village on 1 September 2019 with 10 attendants

portfolio img

Traffic Survey

portfolio img

Traffic Survey

portfolio img

Traffic Survey

portfolio img

Traffic Survey

portfolio img

Traffic Survey

portfolio img

Traffic Survey

portfolio img

Topographic Surveying and Leveling

portfolio img

Topographic Surveying and Leveling

portfolio img

Topographic Surveying and Leveling

portfolio img

Topographic Surveying and Leveling

portfolio img

Topographic Surveying and Leveling

portfolio img

Topographic Surveying and Leveling

portfolio img

Soil and Material Investigation

portfolio img

Soil and Material Investigation

portfolio img

Soil and Material Investigation

portfolio img

Soil and Material Investigation

portfolio img

Soil and Material Investigation

portfolio img

Soil and Material Investigation

portfolio img

GPS Base Station Survey

portfolio img

GPS Base Station Survey

portfolio img

GPS Base Station Survey

portfolio img

GPS Base Station Survey

portfolio img

GPS Base Station Survey

portfolio img

GPS Base Station Survey

portfolio img

GPS Base Station Survey

portfolio img

GPS Base Station Survey

portfolio img

GPS Base Station Survey

စီမံကိန္းပိုင္ရွင္မ်ား

Neighbouring Countries Economic Development Cooperation Agency (Public Organization) (NEDA)

   123 Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok 10900

0 2617 7676 0 2617 7683

စီမံကိန္းအၾကံေပး အဖြဲ

INDEX International Group Co.,Ltd.

   1/814 Soi Amporn, Moo 17, Khu Khot Subdistrict, Lam Luk Ka District, Pathum Thani 12130

0 2532 3623 0 2532 3566

Decade Consultant Co.,Ltd.

   1199 Piyawan Building, Floor 8, Paholyothin Road, Sam Sen Nai Subdistrict, Phaya Thai District, Bangkok 10400

0 2619 9931 0 2619 9932

PSK Consultant Co.,Ltd.

   1199 Piyawan Building, Floor 15 Room15 A, Sam Sen Nai Subdistrict, Phaya Thai District, Bangkok 10400

0 2617 0429 0 2617 0426
Number of Visitors