သဘာ၀ပါတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ပါတ္သက္ေသာ ေလ့လာမႈ

စစ္တမ္းႏွင့္ ႏွစ္လမ္းသြားပိုမိုေကာင္းမြန္ေရး အေသးစိတ္ဒီဇိုင္းမ်ားအရ စီမံကိန္းဧရိယာနယ္ေျမရိွ သဘာ၀ပါတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားကို ထိခိုက္မႈ ရိွႏိုင္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ကနဦးသဘာ၀ပါတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ စစ္ေဆးမႈ INITIAL ENVIRONMENTAL EXAMINATION (IEE) သို႔မဟုတ္ မူလပါတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္ျခင္းအကဲျဖစ္မႈ ORIGINAL ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (EIA) REPORT IMPROVEMENT တို႔ကိုေလ့လာသြားမည္။ စီမံကိန္းေၾကာင့္ သဘာ၀ပါတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို အကဲျဖတ္ရန္ အင္ဂ်င္နီယာပိုင္းဆိုင္ရာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို တစ္ျပိဳင္တည္း ေလ့လာခဲ့ပါသည္။ ၄င္းေလ့လာမႈတြင္ ေအာက္ပါ သဘာ၀ပါတ္၀န္းက်င္အရင္းအျမစ္ဆိုုင္ရာ ၄ ပိုင္းပါ၀င္ပါသည္။ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာသဘာ၀ပါတ္၀န္းက်င္အရင္းအျမစ္မ်ား၊ ဇီ၀ေဗဒပိုင္းဆိုင္ရာသဘာ၀ပါတ္၀န္းက်င္အရင္းအျမစ္မ်ား၊၊ လူသားတန္ဖိုးႏွင့္ ေနထိုင္မႈဘ၀အရည္အေသြးတန္ဖိုး တို႔ပါ၀င္ပါသည္။ အဆိုပါေလ့လာမႈသည္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ျဖစ္လာမည့္ သို႔မဟုတ္ ျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ရာရိွသည့္ သဘာ၀ပါတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္း ထိခိုက္မႈတို႔ကို တားဆီးကာကြယ္ရန္၊ ေလ်ာ့နည္းရန္ ႏွင့္ မည္သို႔ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ကိုလည္း ေလ့လာရန္ ေမ်ာ္မွန္းထားသည္။


.

1. Project Background

The Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation approved the EIA report of the project of two-lane road linking DSEZ to the Thai-Myanmar border in the Republic of the Union of Myanmar (2018EIA) (referred to the letter number (Forest) 3 (2) / 16 (D) (1874/2018) dated on 31 May 2018) After that, both sides, Thailand and Myanmar side agreed to conduct a survey and detail design of the two-lane road in order to have a conclusion and clarity on the construction and the project costs by studying and improving the original detail design that the Myanmar side had designed. The detail design covers all issues of safety, Stability of the road structure, drainage system and improving the geometry design of route to reach the standards.


2. The Amendment to the Project Details.

This project amendment is a study and improvement of the previous design of construction pattern. The details are as follows

Detail Approved EIA The Amendment The summary of Project Amendments
1. The Project route Total distance is 138 km. (Sta.18+500 - Sta.156+500)
 • Re-align the route of previous design on the previous 2018EIA at Dewadah Hill and Saddles Hill. The Elephant Cry Hill is adjusted to reduce soil cutting and filling. As Figure showed the re-alignment of previous design on the previous 2018EIA
 • Total distance is 140 km. (Sta. 16+458 - Sta.156 + 500)
 • Cutting trees decreasingly and disturbing less habitat for wildlife. Due to the current condition of access roads, there is no forest area and reduce the impact on soil resources due to the reduction of soil cutting and filling as Figure show the present terrain of the re-alignment of previous design on the previous 2018EIA
 • Covers more study areas covering 140 km., shown in Figure showed the study area extending of project road
 • 2. Right of Way 40 meter 70 meter Covering larger impacted lands due to R.O.W. increase by 30 m
  3. Number and position of Toll Plazas and Rest Area Toll Plaza No.1 (Sta.21+000)
 • Toll Plaza No.2 (Sta.66+200)
 • Toll Plaza No.3 (Sta.69+433)
 • Rest Area or Vista point (Sta.73+000)
 • Toll Plaza No.4 (Sta.155+700)
 • Toll Plaza No.1 (Sta.18+918)
 • Rest Area (Sta.69+050)
 • Toll Plaza No.2 (Sta.155+700)
 • Adjusted the number of Toll Plazas decreasingly and adjusted the position of the Toll Plazas and Rest Area

  The re-alignment with the current access road at Dewadah Hill (Sta.27+250 to Sta.28+250)


  The re-alignment with the current access road at Dewadah Hill (Sta.27+250 to Sta.28+250)


  The re-alignment with the current access road at Dewadah Hill (Sta.27+250 to Sta.28+250)


  Figure showed the re-alignment of previous design on the previous 2018EIA


  The study area extending of project road  Present Terrain of Saddle hill  Present Terrain of Dewadah Hill  Present Terrain of Elephant Cry Hill


  Remark : Survey conducted between 15-17 May 2019.


  Figure show the present terrain of the re-alignment of previous design on the previous EIA 2018


  3. Review on EIA Data

  Aligning the road back to the original access road to ensure safety and comply with the highway standard, it shortens the project road distance during the alignment period and reduce the trees cutting. While expanding the project R.O.W according to the meeting with the Republic of the Union of Myanmar government, it is only a territorial protection of project R.O.W. zone, there are still same traffic lanes, there are no trees cutting in the expansion R.O.W.. In summary, it changes the impact of biological resource in positive.

  The Comprehensive environmental impact study on the distance is approximately 140 km. (138 km. distance in 2018EIA), it found that the most of the area along the extending road being on the original access road. Therefore, it does not cause much change in the environment existing from the present.

  For the expansion of the R.O.W, it has a higher impact on landowners due to more land acquisition.

  As for the reduction of the toll booths, this reduces the building and the construction activity in the project area. It is a positive effect on the environment. For changing the position of the rest area is not too far from the original position and still in the project R.O.W.. Therefore, it does not affect the change from the previous study as follow.


  4. Review on Measures for Prevention and Mitigation Environmental Impacts and Measures for Monitoring Environmental Impacts

  The project also reviewed and designed on safety issues as 2018EIA and compared the between the additional mitigation and mitigation from Final Report for Environmental Social Impact and Assessment (ESIA) on Two-Lane Road Project, Linking the Dawei SEZ with Thai Border in Dawei District, The Republic of the Union of Myanmar, approved in June 2018. It found that the environmental measures cover the impact of changes in project details. However, the project has improved and added transportation and biodiversity measures to be consistent. with the changed of project details and to prevent impacts on ecology system in the project area then there are additional measures for wild resources. They include wildlife corridor and prevention of accidents between vehicles on the project road and wild animals with literature review and consultation with relevant organizations, such as WWF and adjusted the budget for operations in accordance with additional or changed environmental measures.

  The project shall seriously follow the measures for reduction of environmental impacts and measures for monitoring environmental impacts and the action plan in EMP and conditions for implementing measures given in the approval letter for Environmental Social Impact and Assessment (ESIA) on Two-Lane Road Project, Linking the Dawei SEZ with Thai Border in Dawei District, The Republic of the Union of Myanmar.


  စီမံကိန္းပိုင္ရွင္မ်ား

  Neighbouring Countries Economic Development Cooperation Agency (Public Organization) (NEDA)

     123 Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok 10900

  0 2617 7676 0 2617 7683

  စီမံကိန္းအၾကံေပး အဖြဲ

  INDEX International Group Co.,Ltd.

     1/814 Soi Amporn, Moo 17, Khu Khot Subdistrict, Lam Luk Ka District, Pathum Thani 12130

  0 2532 3623 0 2532 3566

  Decade Consultant Co.,Ltd.

     1199 Piyawan Building, Floor 8, Paholyothin Road, Sam Sen Nai Subdistrict, Phaya Thai District, Bangkok 10400

  0 2619 9931 0 2619 9932

  PSK Consultant Co.,Ltd.

     1199 Piyawan Building, Floor 15 Room15 A, Sam Sen Nai Subdistrict, Phaya Thai District, Bangkok 10400

  0 2617 0429 0 2617 0426