งานจัดทำเอกสารประกวดราคา

การจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา จะต้องมีความละเอียดรอบคอบ เป็นไปตามมาตรฐานและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งมีความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ประกอบด้วย 2 ส่วน

 • การคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้าง
 • ซึ่งเอกสารประกวดราคามีหัวข้อ ดังนี้

  ลำดับ หัวข้อเอกสารประกวดราคา
  1. เอกสารคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้รับเหมา (Pre-Qualification: PQ)
  2. แบบฟอร์มเอกสารประกวดราคา (Form of Tender)
  3. ข้อแนะนำสำหรับผู้ยื่นประกวดราคา (Instruction to Tenderers)
  4. เงื่อนไขทั่วไปและเงื่อนไขเฉพาะสัญญา (General and Particular Conditions of Contract)
  5. ขอบข่ายและข้อกำหนดในการก่อสร้างทั้งหมด (Detailed Construction Specification)
  6. แบบรายละเอียดการก่อสร้างประกอบสัญญา (Contract Drawing)
  7. ข้อกำหนดของวัสดุอุปกรณ์และการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (Equipment and Material Specification)
  8. บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง (Bill of Quantities)
  9. หลักเกณฑ์ของการเสนอราคา รายละเอียดเฉพาะทางเทคนิค รวมทั้งรายละเอียดด้านราคาต่อหน่วย และปริมาณของแต่ละรายการ (Cost Breakdown)
  10. ข้อกำหนดการดำเนินงาน (Term of Reference : TOR) สำหรับงานก่อสร้างงานปรับปรุงเส้นทาง
 • การคัดเลือกวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงาน
 • การจัดเตรียมเอกสารคัดเลือกวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงาน จะประกอบไปด้วยข้อกำหนด (TOR) และแบบฟอร์มต่างๆ โดยสรุปหัวข้อได้ดังนี้

  ลำดับ หัวข้อ
  1. คำนำ (Preface)
  2. จดหมายเชิญที่ปรึกษา (Letter of Invitation)
  3. คำแนะนำสำหรับที่ปรึกษา (Instructions to Consultants)
  4. ข้อเสนอด้านเทคนิค (Technical Proposal)
  5. ข้อเสนอทางการเงิน (Financial Proposal)
  6. ข้อกำหนดงานบริการของที่ปรึกษา (Terms of Reference)
  7. รูปแบบมาตรฐานของสัญญา (Standard Forms of Contract)

  หน่วยงานเจ้าของโครงการ

  สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)

     เลขที่ 123 ถนนวิภาวดี-รังสิต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

  0 2617 7676 0 2617 7683

  กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา

  บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (ด้านสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของประชาชน)

     เลขที่ 1/814 ซอยอัมพร หมู่ที่ 17 ตำบลตคูคต อำเภอลำลูกา จังหวัดปทุมธานี 12130

  0 2532 3623 0 2532 3566

  บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด (ด้านวิศวกรรม)

     เลขที่ 1199 อาคารปิยวรรณ ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไทย กรุงเทพมหานคร 10400

  0 2619 9931 0 2619 9932

  บริษัท พีเอสเค คอนซัลแตนท์ จำกัด (ด้านเศษฐกิจ สังคม งานจราจร)

     เลขที่ 1199 อาคารปิยวรรณ ชั้น 15 ห้อง 15 เอ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไทย กรุงเทพมหานคร 10400

  0 2617 0429 0 2617 0426