တင္ဒါစာရြက္စာတမ္းျပင္ဆင္ျခင္း

ဤစီမံကိန္းသည္ ကန္ထရိုက္တာေရြးခ်ယ္ရန္ ေလလံစာရြက္စာတမ္းမ်ား ျပင္ဆင္မည္။ ႏိုင္ငံတကာစံညြန္းစံထားမ်ား ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ျပီး အနဲဆံုးေအာက္ပါစာရြက္စာတမ္းမ်ားပါ၀င္မည္။

 • အရည္အခ်င္းၾကိဳတင္စစ္ေဆးသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား (PQ)
 • တင္ဒါေလၽွာက္လႊာပံုစံ
 • တင္ဒါတင္မည့္သူမ်ားအတြက္ ညြန္ၾကားခ်က္မ်ား
 • စာခ်ဳပ္၏ ေယ်ဘူရႏွင့္ အထူးအေျခအေနမ်ား
 • ေဆာက္လုပ္ေရး အေသးစိတ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
 • ကန္ထရိုက္ ပံုစံ (DRAWING)
 • စက္ပစၥည္းႏွင့္ ပစၥည္းကရိယာမ်ား သတ္မွတ္ခ်က္
 • အရည္အတြက္စာရင္း (B.Q.Q.)
 • ကုန္က်စရိတ္ အေသးစိတ္စာရင္း
 • သတ္မွတ္ ရည္ညြန္းခ်က္ TOR
 • စီမံကိန္းပိုင္ရွင္မ်ား

  Neighbouring Countries Economic Development Cooperation Agency (Public Organization) (NEDA)

     123 Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok 10900

  0 2617 7676 0 2617 7683

  စီမံကိန္းအၾကံေပး အဖြဲ

  INDEX International Group Co.,Ltd.

     1/814 Soi Amporn, Moo 17, Khu Khot Subdistrict, Lam Luk Ka District, Pathum Thani 12130

  0 2532 3623 0 2532 3566

  Decade Consultant Co.,Ltd.

     1199 Piyawan Building, Floor 8, Paholyothin Road, Sam Sen Nai Subdistrict, Phaya Thai District, Bangkok 10400

  0 2619 9931 0 2619 9932

  PSK Consultant Co.,Ltd.

     1199 Piyawan Building, Floor 15 Room15 A, Sam Sen Nai Subdistrict, Phaya Thai District, Bangkok 10400

  0 2617 0429 0 2617 0426