ความเป็นมาของโครงการ

ถนนสองช่องทางเชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย – เมียนมา เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นแม่บทการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งของอาเชียน (ASEAN Connectivity) ที่สนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาความเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS Southern Economic Corridor : SEC) เพื่อเป็นประตูการค้าฝั่งตะวันตกของภูมิภาค เชื่อมอาเชียนกับโลกตะวันออกและโลกตะวันตก นอกจากนี้ ยังเชื่อมต่อการพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) จากพื้นที่ฝั่งทะเลภาคตะวันออกของไทยไปยังพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายของเมียนมา ซึ่งจะทำให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางในการขนส่งที่สำคัญในภูมิภาค

การพัฒนาถนนสองช่องทางที่กล่าว นับเป็นโครงสร้างพื้นฐานจำเป็นในขั้นต้นที่จะสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้องในระยะแรก (Initial Phase) โดยโครงการปรับปรุงถนนดังกล่าวเป็นการปรับปรุงขนาด 2 ช่องจราจรเชื่อมโยงระหว่างเขตนิคมอุตสาหกรรมทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา กับชายแดนไทยที่ตำบลพุน้ำร้อน จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทางประมาณ 138 กิโลเมตร โดยแนวถนนจะเชื่อมโยงกับโครงข่ายถนนประเทศไทย คือ โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี-ตำบลพุน้ำร้อน โดยหากโครงการถนนสองช่องทางฯ และโครงการทางหลวงพิเศษฯ ก่อสร้างแล้วเสร็จ จะทำให้เกิดโครงข่ายถนนเชื่อมโยงจากท่าเรือน้ำลึกและ นิคมอุตาสหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายของเมียนมามายังท่าเรือแหลมฉบังและนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การขนส่งและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อทบทวนแผน นโยบายและแนวทางการพัฒนาของโครงการ

2. เพื่อทบทวนความเหมาะสมของผลการศึกษาโครงการฯ ของฝ่ายเมียนมา ด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม

3. เพื่อทำการสำรวจและทบทวนแบบรายละเอียดเดิม และ/หรือ ทำการสำรวจออกแบบรายละเอียดใหม่ ในส่วนที่ต้องการปรับปรุงแบบก่อสร้างของถนนขนาดสองช่องจราจรเดิม เพื่อเชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย-เมียนมา

4. เพื่อประเมินราคาก่อสร้างทั้งหมดของโครงการ และจัดเตรียมเอกสารการประกวดราคาที่สอดรับกับสภาพปัจจุบันของถนน

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มจากโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนจากทวายสู่บ้านพุน้ำร้อน เป็นเส้นทางเชื่อมโครงการท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวายระหว่างประเทศไทยกับเมียนมา (Dawei Deep Sea Port & Industrial Estate Project and Transborder Corridor Link) ซึ่งเป็นประตูเศรษฐกิจ (Gate Way) แห่งใหม่ของโลกตะวันตกและตะวันออก โดยโครงการนี้ ถือเป็นศูนย์กลางระบบโลจิสติกส์และการค้าขนาดใหญ่ของภูมิภาค เชื่อมโยงการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศในแถบทะเลจีนใต้ ผ่านทะเลอันดามัน ไปสู่มหาสมุทรอินเดียซึ่งเป็นเส้นทางที่สามารถส่งสินค้าทั้งไปและกลับทางน้ำ ผ่านไปสู่กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง กลุ่มประเทศในทวีปยุโรป และกลุ่มประเทศในทวีปแอฟริกา โดยจะช่วยประหยัดต้นทุนและระยะเวลาในการขนส่งได้อย่างมีนัยสำคัญ ช่วยพัฒนาการค้า การลงทุน และเศรษฐกิจในภูมิภาคให้เจริญเติบโตในระยะยาวต่อไป

จากการทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการ พบว่า ในกรณีที่มีการพัฒนาโครงการจากบ้านพุน้ำร้อนไปสู่ทวาย จะเป็นเส้นทางที่ช่วยส่งเสริมนโยบายกรอบความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) โดยเป็นการส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจบนแนวพื้นที่การพัฒนาเศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) เชื่อมโยงเมียนมา – ไทย – กัมพูชา – เวียดนาม

การพัฒนาโครงการจะสามารถส่งเสริมการค้าและเศรษฐกิจของทั้ง 2 ประเทศ และเมืองใกล้เคียงได้อย่างสมบูรณ์ โครงข่ายที่ได้รับการพัฒนาดังกล่าวจะช่วยย่นระยะเวลาในการขนส่งสินค้าทางทะเลจากตะวันออกกลางมาสู่อินโดจีนได้ถึง 5 วัน สำหรับประเทศไทย ท่าเรือน้ำลึกทวายจะเป็นประตูเศรษฐกิจบานใหม่ที่เชื่อมระหว่างท่าเรือน้ำลึกทวายกับท่าเรือแหลมฉบัง ตามยุทธศาสตร์การค้าการลงทุนเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านของรัฐบาล ดังนั้น การขนส่งสินค้าจากยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง เอเชียใต้ จะผ่านท่าเรือน้ำลึกทวายออกสู่ท่าเรือแหลมฉบัง โดยใช้ระยะเวลาเพียง 1 วัน เท่านั้น และสามารถส่งผ่านไปยังประเทศจีน เกาหลี ญี่ปุ่น หรือประเทศในแถบแปซิฟิคได้ ทั้งนี้ การเริ่มพัฒนาโครงการท่าเรือน้ำลึกทวายและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย จะส่งผลดีและผลประโยชน์แก่ทั้งเมียนมาและไทยมากยิ่งขึ้น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)

   เลขที่ 123 ถนนวิภาวดี-รังสิต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

0 2617 7676 0 2617 7683

กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (ด้านสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของประชาชน)

   เลขที่ 1/814 ซอยอัมพร หมู่ที่ 17 ตำบลตคูคต อำเภอลำลูกา จังหวัดปทุมธานี 12130

0 2532 3623 0 2532 3566

บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด (ด้านวิศวกรรม)

   เลขที่ 1199 อาคารปิยวรรณ ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไทย กรุงเทพมหานคร 10400

0 2619 9931 0 2619 9932

บริษัท พีเอสเค คอนซัลแตนท์ จำกัด (ด้านเศษฐกิจ สังคม งานจราจร)

   เลขที่ 1199 อาคารปิยวรรณ ชั้น 15 ห้อง 15 เอ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไทย กรุงเทพมหานคร 10400

0 2617 0429 0 2617 0426